Wekelijkse Twitter Updates voor 2009-06-28
 • Verrassend goede speech van Wouter Bos. Hij kan het wel, maar dan wel uit het hoofd. Was zelfs gezellig tijdens de lunch..ook belangrijk! #
 • Bij de Politieke Ledenraad van de PvdA. Kom veel twitteraars tegen. Gaat o.a. over vooruitblik GR verkiezingen. #
 • Vroeg opgestaan om zometeen naar de politieke ledenraad in Arnhem te reizen. Ik vrees dat het enorm druk gaat worden.. Benieuwd of het past. #
 • Kom net bij de BBQ van ONE vandaan; het ZZP-ondernemersnetwerk van Enschede. Was erg gezellig en weer leuke contacten opgedaan. #
 • Het gemeentebestuur van Nieuwegein luistert aandachtig naar de uitleg over het muziekkwartier. – http://mobypicture.com/?386pdv #
 • In stadhuis van Enschede. Gemeenteraad en bestuur van Nieuwegein op bezoek. Ben benieuwd of er veel PvdA-ers bij zijn… #
 • In Den Haag voor vergadering van het CLB. Zit lekker bij resaurant Schlemmer in de tuin. Interessante buren: ‘iets’ van de 2e Kamer…. #
 • Maar discussie verdiende geen schoonheidsprijs. Mijn conclusie voor de avond: een slecht onderbouwd raadsvoorstel levert een slecht debat op #
 • Heftige discussie over de langdurigheidstoeslag gehad. Hoogte blijft in Enschede op het oude niveau en wordt voorlopig niet gehalveerd. #
 • Verder is het raadsdebat vrij mat. Zometeen mijn punt over de langdurigheidstoeslag.Ben benieuwd of het gaat stormen;heb 3 zware punten #
 • Inbreng van de nieuwe woordvoerder peuterspeelzaalwerk van het CDA.. Voor een zelfbenoemde leek een uitg… – http://mobypicture.com/?s3k6sj #

Wekelijkse Twitter Updates voor 2009-06-21
 • Voor diegenen die het interview ook willen lezen: http://twitterurl.net//F673 Sterk verhaal; en kan me er (als te-oud-JS-er) 100% in vinden #
 • Doe jij weer de campagne voor de gemeenteraad trouwens? Misschien handig om weer eens een kop koffie te gaan drinken… #
 • Nu al 45 minuten non-stop het refrein van When the Saints Go Marching in voor het balkon. Hoezo straatmuzikanten een aanwinst voor de stad? #

Langdurigheidstoeslag toekomstbestendig en effectief maken

Op maandag 22 juni bespreekt de gemeenteraad de nieuwe Verordening voor de Langdurigheidtoeslag. Normaal gesproken is dat een technisch voorstel, dat afgedaan kan worden als een hamerstuk. De noodzaak van de nieuwe verordening was al vanaf januari bekend, maar toch heeft het een tijdje geduurd voordat we het raadsvoorstel kregen. Daarom had ik het idee dat het een afgewogen, degelijke en sociale verordening zou zijn.

Maar dat was toch even schrikken. Niet van de zogenoemde referte eis van 5 jaar (waar die in Hengelo 3 jaar is), het aantal jaren dat teruggekeken wordt hoe lang iemand op bijstandsniveau zit. Of van de inkomensgrens van 100% (waar die in Almelo 115% is). Dat was allemaal in de lijn met de armoedenota die wij vorig jaar hebben vastgesteld. Nee, de grootste schrik zit in de halvering van de langdurigheidtoeslag; van de toeslag voor de allerarmste mensen van Enschede.

Op zich is deze halvering in financieel opzicht nog wel te begrijpen. De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar bij de vaststelling van het wetsvoorstel, op initiatief van het CDA, besloten dat de doelgroep van de langdurigheidtoeslag verruimd moest worden naar werkenden en zelfstandig ondernemers. Op zich een nobel punt, maar de financiële consequentie daarvan is volledig op het bordje van de gemeente neergelegd, zodat wij er nu 400.000 euro tekort op hebben. Daarom heeft het college besloten de toeslag te halveren, dit met uitzondering van de mensen die vorig jaar al recht hadden op de toeslag – zij hebben dit jaar vanuit de wet nog recht op de oude toeslag.

Maar wat betekent dit concreet? Echtparen die 250 euro minder krijgen. En alleenstaanden krijgen 170 euro minder. Weliswaar krijgen ze meer dan voorheen. Maar je zult maar 5 jaar in de bijstand zitten, rekening houden met de langdurigheidtoeslag om een oude wasmachine of koelkast te vervangen of de studiereis van je kind op de middelbare school te kunnen betalen. De gemeente Enschede is de enige gemeente van Nederland die deze halvering zal toepassen; alle andere gemeenten van Nederland nemen hun verlies. Zelfs gemeenten als Rotterdam en Leeuwarden, waar de tekorten nog hoger uitvallen.

Daarom zullen wij maandag in de raad voorstellen de hoogte van de toeslagen voor 2009 te handhaven op het oude niveau. Het voordeel van de langdurigheidtoeslag boven de bijzondere bijstand is namelijk dat je deze toeslag krijgt omdat je op grond van je inkomenspositie geen ruimte hebt om te kunnen sparen, terwijl voor de bijzondere bijstand alles aangevraagd en gespecificeerd moet worden met bonnetjes en formulieren. Daarom hechten we zoveel waarde aan de langdurigheidtoeslag.

Met het handhaven van de huidige toeslag voor 2009 zijn we er echter nog niet. Want hoewel we voor 2009 incidenteel het tekort nog wel kunnen opvangen, betekent dit niet dat we voor de komende jaren voldoende geld hebben om de toeslag voor iedereen op de oude hoogte te kunnen handhaven. Misschien hoeft dat ook helemaal niet. Wellicht kunnen arme zelfstandigen veel beter op een andere manier in hun ondernemerschap worden ondersteund via het Regionaal Orgaan Zelfstandigen (ROZ). Of kunnen mensen in de bijstand met een participatiebaan beter beloond worden via hun participatiebaan dan via de langdurigheidtoeslag. Dit zijn zomaar ideeën die verder uitgewerkt moeten worden. Gelukkig biedt de wet op de langdurigheidtoeslag de gemeente daar voldoende ruimte voor: ruimte om de hoogtes te kunnen vaststellen, en in het bijzonder ruimte om doelgroepen te kunnen onderscheiden.

Laat dat nu aansluiten bij het voorstel van het College in de Kadernota (die op 29 juni in de gemeenteraad wordt besproken) om de ‘stapeling’ van regelingen voor inkomensbeleid, en de effectiviteit daarvan, te onderzoeken. Het lijkt de PvdA fractie goed om niet alleen naar de deze stapeling te kijken, maar ook de nieuwe verordening voor 2010 hierop aan te passen. Zo kunnen we de langdurigheidtoeslag vanaf 2010 toekomstbestendig en effectief maken. Ook hier zullen we met voorstellen voor komen.

Goede waarborgen voor betrokkenen bij beëindiging WIW/ID regeling

Op maandag 15 juni vond in de Stedelijke raadscommissie de discussie plaats over een onderwerp waar we het afgelopen jaar in totaal 8 keer in commissie of raad over gesproken hebben, vaak op het scherpst van de snede: de toekomst van de WIW/ID banen. Het gaat niet om zomaar iets. De Melkertbanen zijn niet voor niets ooit bedacht. Doel was om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. In de jaren ‘90 was dat innovatief en vernieuwend. Het was de intrede van het paarse principe ‘werk boven uitkering’. Nu ligt het voorstel op tafel om de WIW/ID regeling over een aantal jaren te beëindigen. Een besluit dat eigenlijk al jaren geleden genomen is –ten tijde van het 3e kabinet Balkenende – toen besloten is dat geen nieuwe medewerkers meer konden worden aangenomen. Daarna is steeds weer opnieuw fiks bezuinigd op de rijksbudgetten voor de gesubsidieerde arbeid.

In de Nieuwsbrief van 25 april jl. heb ik al over dit dilemma geschreven en vooral over de harde eisen die de PvdA fractie heeft gesteld aan het voorstel. Het gaat immers om mensen met een WIW/ID baan die vele jaren maatschappelijk belangrijk werk gedaan hebben. Het gaat ook om de spanning die de uiteindelijke beëindiging van de WIW/ID regeling met zich meebrengt en de onderzekerheid of men de komende 4 jaar kan doorstromen in een reguliere baan. Dat blijft, ondanks de door de bezuiniging van het Rijk noodzakelijk geworden maatregelen, de grote uitdaging voor het college.

Ik ben blij dat de ruwe kanten van het voorstel in de afgelopen maanden door de nadrukkelijke inbreng van de PvdA, en door de steun uit de coalitie en zelfs de VVD, zijn bijgeschaafd. Zo zijn allereerst de 55-plussers beschermd. Zij kunnen in de huidige regeling blijven, maar wel gebruik maken van ondersteuning om toch naar een reguliere baan te komen. Wat ons betreft is dat heel realistisch, gezien hun perspectief op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er een vangnet, een waarborg, gekomen voor inkomensachteruitgang van mensen die nu een gesubsidieerde baan hebben, maar ondanks inspanning binnen 4 jaar geen reguliere baan kunnen vinden. De precieze hoogte wordt nader uitgewerkt en gebaseerd op de zogenoemde loonwaarde, maar zal in ieder geval boven het niveau van het netto minimumloon zijn. En tot slot krijgt vooral de werknemer zelf aandacht, in plaats van de instelling bij wie de werknemer momenteel werkt of de regeling waarin hij of zij werkt. Een ID-er of WIW-er die een reguliere baan verwerft, wordt beloond met een vergoeding. En als het niet direct lukt om een reguliere baan te verwerven, of de werkgever zegt het contract op, dan komt er de participatievorm van een ‘Doorstroombaan’ waarbij de mensen zelf geholpen worden een reguliere baan te vinden.

Al met al zijn dit belangrijke waarborgen, in het bijzonder voor de mensen die de afgelopen 10 jaar in een gesubsidieerde baan gewerkt hebben. Zo is volledig tegemoet gekomen aan de voorwaarden van de PvdA voor het beëindigen van de WIW/ID regeling. Daarmee komt het raadsvoorstel, met steun van de gehele raad, op maandag 22 juni als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraad te staan.

Tevreden met het geleverde welzijnswerk in 2008

Op maandag 8 juni stonden in de Stedelijke raadscommissie het verslag en de verantwoording van het welzijnswerk en Alifa in 2008 op de agenda. Een systeem dat we twee jaar geleden in de gemeenteraad hebben afgesproken. In het najaar bepalen we wat voor het komend jaar de speerpunten zijn voor het welzijnswerk, de zogenoemde kaders, en in het voorjaar bespreken we de resultaten van het afgelopen jaar. Een systeem dat mij in ieder geval erg goed bevalt, omdat we op deze manier ook zelf als gemeenteraad constructief en kritisch kunnen kijken naar het welzijnswerk in Enschede.

Toch kom je als gemeenteraadslid wel tot de ontdekking dat de controlerende rol die je hebt is ingehaald door de tijd. Want afgelopen najaar hebben we nog de kaders en speerpunten van het welzijnswerk voor 2009 geactualiseerd. De rapportage die wij maandag bespraken ging echter over de kaders en speerpunten die we in het najaar van 2007 hadden vastgesteld. Maar dat hoort nu eenmaal bij de snelle veranderingen die het welzijnswerk in Enschede op dit moment doormaakt. Precies een jaar geleden – tijdens de eerste helft van het Nederlands elftal tegen Italië – spraken wij ook over de verantwoording van het welzijnswerk. Toen kregen we een overzicht van georganiseerde activiteiten en dat was het. Destijds waren wij daar erg ontevreden over. Wij hadden namelijk een verantwoording van het beleid verwacht, niet van de activiteiten.

Ik moet eerlijk zeggen dat de verantwoording enorm verbeterd is. De rapportage leest overzichtelijk, duidelijk en begrijpelijk. Maar vooral is 1-op-1 terug te lezen wat de raad als verwachting heeft uitgesproken en wat er is geleverd. Natuurlijk kan het nog wel een slagje dieper en natuurlijk is er ook een klein aantal gevraagde producten niet opgeleverd. Maar dat komt ongetwijfeld volgend jaar goed. Vertrouwen heb ik er tenminste wel in, zeker met de aangekondigde methodische ondersteuning vanuit de Universiteit Twente. Al met al kunnen we dus gewoon heel tevreden zijn met de rapportage en met het geleverde welzijnswerk.

Maar het meest interessante vond ik het hoofdstuk Trends en Ontwikkelingen. Het bestek van de Nieuwsbrief is te kort om daar een samenvatting van te geven, maar de analyse en de genoemde ontwikkelingen zijn in ieder geval duidelijk herkenbaar vanuit de discussies die wij in de PvdA werkgroep Zorg en Welzijn veelvuldig hebben gevoerd en nog voeren. Hoewel het afgelopen maandag niet de bedoeling was om inhoudelijke op de trends en ontwikkelingen in te gaan, dat komt bij de discussie in het najaar, denk ik dat dit hoofdstuk wel veel aanknopingspunten biedt om het beperkte aanbod welzijnswerk nog beter aan te laten sluiten op de behoeften en vragen vanuit de samenleving. Of, zoals Alifa het noemt, vanuit de buurt en op straat. Positief kritisch en constructief wachten we dan ook het debat in het najaar af.

Wekelijkse Twitter Updates voor 2009-06-07
 • Geschrokken van het advies van de adviesraad voor werk en inkomen over de langdurigheidstoeslag. Ze zijn wel teleurgesteld over het voorstel #
 • Wat een verschrikkelijk politiek debat op de tv… iedereen schreeuwt maar door elkaar heen #
 • Veel cynische reacties in de zaal.Iedereen denkt dat door de fin.problemen van de gemeente alle plannen i.d. wijk niet meer door zullen gaan #
 • Het valt me wel op dat veel mensen cynisch in de zaal zitten. Veel vermoedens dat wijkgelden voor Stroinkslanden wegbezuinigd zal worden… #
 • Drukke bijeenkomst van het bewonersteam/wijkraad Stroinkslanden, o.a. over het groen in de wijk. Ook veel jonge mensen in de zaal! #
 • Ik kijk de wedstrijd Cambuur-Roda, en herken een herhaling van de bekerfinale. Hopelijk gaan de penals beter bij Cambuur dan bij Twente… #