Wekelijkse Twitter Updates voor 2009-09-06
  • Toch wel mooi dat het NL elftal speelt in Enschede! – http://mobypicture.com/?wkcc4v #
  • Leuk sfeertje in de Grolsch Veste #Enschedehttp://mobypicture.com/?tflpl8 #
  • Enschede lijkt wel wat op een oorlogsgebied nu. Overal politie te paard, ME-busjes en vooral rondcircelende helicopters. Voelt wat raar. #
  • Vanmiddag undercover aan het werk in de campagne war-room van de PvdA in Amsterdam. Nog 6 maanden te gaan, maar het is al erg druk. #

Interpellatie gemeenteraadsvergadering over actuele ontwikkeling rond WIW/ID banen

Ik heb een interpellatie-debat aangevraagd voor de raadsvergadering op 7 september over de actuele ontwikkeling rond WIW/ID banen.


Waar gaat het niet om?

Het gaat niet over het besluit dat genomen is om de regeling te moeten afschaffen. Immers, door de bezuiniging op het budget voor reïntegratie en arbeidsmarktbeleid door het Rijk en de mogelijk nog verdergaande bezuiniging hierop zal de regeling bijna de helft van het budget voor de werkgelegenheidsgelden in Enschede opsouperen. Die verhouding is niet vol te houden. Daarom heeft ook de PvdA fractie op 22 juni het collegevoorstel gesteund.

Bij de afschaffing van de regeling hebben we steeds aangegeven dat we wel realistisch moeten zijn. De arbeidsmarkt ziet er niet rooskleurig uit, de doelgroep is erg kwetsbaar en bovendien vaak al 10 jaar in onzekerheid over de toekomst. Daarom heeft de gemeenteraad voorwaarden gesteld aan de afschaffing van de regeling. De leeftijdsgrens van 55 jaar is bekend, maar de raad heeft ook gevraagd om maatwerkconvenanten met partijen die WIW-ers en ID-ers in dienst hebben, en een aanpak waarbij de mens centraal staat en niet de regeling. De gemeenteraad heeft ook bedongen dat er een vangnet moest komen voor mogelijke inkomensachteruitgang. De precieze hoogte hiervan wordt individueel uitgerekend en gebaseerd op den zogenaamde loonwaarde en zal in ieder geval boven het niveau van het netto minimumloon zijn. Een belangrijke waarborg voor mensen die al meerdere jaren in een gesubsidieerde baan hebben gewerkt.
Instellingen waarmee wij gesproken hebben, hebben ons positief verrast met voorbeelden waarbij zij voor eigen rekening – en soms tot eigen verrassing – een deel van de ID-ers hebben laten uitstromen naar een reguliere baan. Het kan dus wel, maar dan moet er ook echt werk van gemaakt worden. Daarbij is de aandacht voor de individuele medewerker belangrijker dan de aandacht voor de regeling of de organisatie die de regeling uitvoert.

Waar gaat het wel om?

Het gaat wel over de uitvoering van de regeling op dit moment; de stijl van communiceren met en de gevolgen voor de mensen die het betreft. In het bijzonder voor de mensen bij de SOM. Die hebben een gekopieerde gemeentelijke brief ontvangen met de tekst dat de gemeenteraad de regeling heeft afgeschaft (zonder enige uitleg), vergezeld van een ontslagaanvraag bij het UWV. Geen individueel maatwerk dus en een bron van misverstanden. Dit heeft geleid tot ongerustheid en boosheid bij deze mensen. De afgelopen weken zijn bij de PvdA veel vragen binnen gekomen over de WIW/ID regeling.

Binnen de PvdA-fractie is verontwaardiging ontstaan over deze gang van zaken. Door fractielid Wim van der Noordt waren vragen ingediend voor de Stedelijke raadscommissie op 31 augustus. Deze zijn omgezet in schriftelijke vragen en alleen de eerste is mondeling in het vragenuur aan de orde geweest. Het antwoord van de wethouder was onbevredigend, in die zin dat geen duidelijkheid kwam over hoe nu precies de situatie van de betroffen WIW-ers en ID-ers is en wat hen te wachten staat.

Daarom een interpellatie.

Er is grote ongerustheid onder mensen die brieven hebben ontvangen over een ontslag. Er is onduidelijkheid over hun toekomst en hun positie na afloop van het huidige arbeidscontract.

Het is dus zaak dat publiekelijk duidelijk wordt hoe nu precies de vork in de steel zit, wat hun positie is en welke inspanningen de gemeente doet ter uitvoering van het raadsbesluit als genomen op 22 juni.

De vragen.

1. Waarom is in de brief die door de gemeente naar de instellingen (en daarmee het personeel) is gezonden alleen gesproken over het raadsbesluit van juni, en niet over de achterliggende oorzaak en redenen (de noodzaak) van dit besluit door het College? Bent u zich bewust van de verontwaardiging die dit heeft veroorzaakt bij het personeel en de schade aan het vertrouwen in de politiek?

2. Hoe zit het met mensen aan wie nu ontslag is aangezegd, oftewel die een brief van het UWV ontvangen hebben? In de Stedelijke commissie hebben wij steeds gesproken over de mens die centraal staat in plaats van de regeling. Moeten die mensen nu tot januari 2010 wachten, of kunnen zij al eerder bemiddeld worden naar een nieuwe baan? Welke faciliteiten zijn er voor deze mensen? Hoe wordt het individueel maatwerk waargemaakt?

3. Hoe staat het met de Stichting Personeelsvoorziening Gemeente Enschede? Is die stichting al ingericht, of zijn daar voorbereidingen toe? En wie is expliciet verantwoordelijk voor de deze Stichting (wie geeft er leiding aan)?