Schriftelijke Vragen over stadsverwarming in Enschede

Op 27 januari heb ik in de stadsdeelcommissie Zuid vragen gesteld over de stadsverwarming in de Helmerhoek
Dat was naar aanleiding van de discussie over de verkoop van Essent, maar ook in reactie op krantenberichten over problemen met de stadsverwarming in andere delen van de stad, waarna een groep bewoners van de Helmerhoek hun zorgen hebben geuit over de toekomst van de stadsverwarming in Enschede Zuid. Omdat er in de wijk Helmerhoek geen gasnet ligt, is er hier een monopolie voor de warmte leverancier Essent, en komt daarmee de toezicht op Essent in een ander daglicht te staan. Read the rest of this entry »

Schriftelijke vragen over uitstroom WIW/ID-ers naar regulier werk

Vandaag hebben fractiegenoot Gerrit Dijkhuizen en ik schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de uitvoering van de beëindiging van de WIW/ID regeling in Enschede.

In juni heeft de gemeenteraad unaniem en per hamerstuk het (raads)voorstel van het College voor de beëindiging van de WIW/ID regeling vastgesteld. Voor de destijds nog 15-personen tellende PvdA fractie was dit geen gemakkelijke beslissing, vooral omdat de betrokken medewerkers al jarenlang maatschappelijk belangrijk werk doen en daarvoor een fatsoenlijke beloning ontvangen. Door de voorgenomen rijksbezuinigingen op het W-deel van de Wet Werk en Bijstand is beëindiging van de regeling voor de gemeente Enschede echter onvermijdelijk. Hierin heeft de wethouder de gemeenteraad weten te overtuigen. Belangrijke voorwaarde was echter dat het op een sociale manier moest gebeuren. Met individueel maatwerk, het streven om iedereen naar een reguliere baan te begeleiden en een goede vangnetregeling.

Tijdens de interpellatie in de raadsvergadering op 7 september zijn al vragen gesteld naar de wijze waarop de informatieverstrekking aan medewerkers plaatsvindt. De afgelopen weken krijgen wij echter weer steeds meer vragen van WIW/ID-ers, hun werkgevers of mensen uit hun omgeving over de toekomst van de medewerkers en hun werkzaamheden. Vandaar dat we een viertal vragen hebben gesteld aan het College:

1. Wat is de verwachte stand van zaken per 1 januari 2010 wat betreft het aantal mensen dat doorgestroomd is naar een reguliere baan, alsmede het aantal mensen dat aangemeld is bij de Stichting Personeelsvoorziening Gemeente Enschede?

2. Tijdens de discussies in de Stedelijke Commissie is steeds gesproken over het behoud van arbeidsvoorwaarden in financiële zin. Ook tijdens de interpellatie in september is dit aan de orde geweest en toen is door de wethouder toegezegd dat de betrokken medewerkers ook bij de Stichting Personeelsvoorziening Gemeente Enschede hun arbeidsvoorwaarden behouden. Toch geven veel medewerkers aan zich zorgen te maken over hun financiële situatie als ze ondergebracht worden bij de Stichting Personeelsvoorziening Gemeente Enschede.
a. Hoeveel van de aangemelde mensen bij de Stichting Personeelsvoorziening Gemeente Enschede zijn kostwinner en daarmee verantwoordelijk voor de inkomsten voor hun gezin?
a. Klopt het dat deze mensen bij een inkomen van 110% van het Wettelijk Minimum Loon recht hebben op bijzondere bijstand en diverse toeslagen?
b. Wat kan gedaan worden om deze mensen te behoeden voor de armoedeval?

3. In de ‘Notitie Doorontwikkeling participatievormen’ van september 2008 is een opsomming gegeven van de verschillende participatievormen die de gemeente momenteel heeft.
a. Onder welke noemer vallen de werkzaamheden van de huidige WIW/ID medewerkers?
b. Wat is het precieze onderscheid tussen de (werkzaamheden van de) huidige WIW/ID medewerkers en respectievelijk de terugkeer- en participatiebanen?
c. Op welke wijze ziet de (intensiteit van de) begeleiding van respectievelijk WIW/ID-ers, terugkeerbanen en participatiebanen er precies uit?

4. Naast de discussie en onzekerheden over de WIW/ID regeling zelf is de afgelopen maanden veel ophef geweest in de wijken over de continuering van de activiteiten waar de medewerkers bij betrokken en voor verantwoordelijk zijn. Daarbij gaat het zowel om het onderhoud van de openbare ruimte, het beheer van (wijk)gebouwen, maar ook om het zelfstandig organiseren van voorzieningen zoals digitrefs. Voorzieningen waar de gemeente dus zelf een direct belang bij heeft.
a. De verwachting is uitgesproken dat partners in de stad de huidige ID/WIW-ers in reguliere dienst nemen. Dat verdient een compliment. Hoe ziet de gemeente haar eigen voorbeeldrol bij het in dienst nemen van ID/WIW-ers?
b. Op welke wijze spant de gemeente zich in om geschikte medewerkers met een WIW/ID baan waar mogelijk met loonkostensubsidie in reguliere dienst te nemen, hetzij direct bij een onderdeel van de gemeente, hetzij bij een samenwerkingspartner?
c. Op welke wijze kan voorkomen worden dat de activiteiten die momenteel door de ID/WIW-ers worden uitgevoerd, verdwijnen?
d. Kan het college garanderen dat de maatschappelijke activiteiten die onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen ook na 1 januari doorgang kunnen blijven vinden?

Onderhoud openbare ruimte: de uitdaging aangenomen

Tijdens de bespreking van de programmabegroting 2010-2013 op maandag 9 november is door de PvdA veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo hebben wij, gesteund door het CDA, een amendement ingediend omdat we geen genoegen nemen met minder ambitie wat betreft de waardering van de openbare ruimte. Op dit moment waarderen Enschedeërs het uiterlijk van openbaar groen in buurt en wijk nog met het cijfer 6,8. Voorstel van het college was om deze ambitie verlagen naar een 6,2 in 2010. Omdat uit de discussie bleek dat de gemeente het onderhoud van de openbare ruimte nagenoeg gelijk wil houden aan voorgaande jaren, hoeft wat ons betreft de waardering niet omlaag. Gelukkig vond de gemeenteraad dat ook en werd ons amendement overgenomen.

Read the rest of this entry »