Inhoudelijk keuzes gemaakt voor voorzieningenbeleid Wmo

Nadat in 2006 de Wet maatschappelijke ondersteuning zogenoemd beleidsarm is ingevoerd, zijn nu alle inhoudelijke keuzes gemaakt voor het voorzieningenbeleid in Enschede. Keuzes die niet altijd gemakkelijk zijn, maar die met name door de forse bezuinigingen van het Rijk op het budget voor de Wmo wel noodzakelijk zijn. Op maandag 28 maart kwam de Verordening individuele voorzieningen Wmo aan de orde in de Stedelijke raadscommissie. Read the rest of this entry »

Duidelijker rol gemeenteraad bij ‘verklaring van geen bedenkingen’

In de vorige blog schreef ik al over de zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’, en de bezwaren die onze fractie had om deze bevoegdheid volledig te delegeren aan het College van B&W.

Hoewel het College er is om de dagelijkse gang van zaken in de stad te regelen, vinden wij dat dit moet gebeuren binnen de kaders en hoofdlijnen zoals de gemeenteraad die, in het openbaar en na inspraak, heeft vastgesteld. Dat was dan ook ons grote probleem met dit voorstel, dat aan de orde kwam in de Stedelijke raadscommissie op 21 maart.

Gelukkig bleken wij niet de enige. De voltallige commissie was van mening dat het voorstel te ver ging. Bij een eerdere bespreking in december 2010 was door raadsleden al stevig commentaar geleverd. Daar bleek weinig mee gedaan te zijn.

Bovendien was al gebleken dat in de vorige raadsperiode het zogenoemde ‘projectbesluit’ heel bewust niet gedelegeerd was aan het College. De redenen destijds waren vergelijkbaar met die van nu, en ook verantwoordelijk wethouder Hans van Agteren antwoordde dat er eigenlijk geen goede reden was waarom dit nu ineens wel gedelegeerd zou moeten worden.

Uiteindelijk heb ik voorgesteld om het voorstel terug te trekken, om zo een fiasco in de gemeenteraad voor te zijn. Dat deed de wethouder en hij zegde daarbij een alternatief voorstel toe dat tegemoet komt aan de bezwaren van de gemeenteraad.

Ik vertrouw erop dat het College met een voorstel zal komen dat zowel voldoet aan voorwaarden voor voldoende slagkracht voor het College, als aan de positie en de rol van de gemeenteraad. Alleen zo kunnen we in alle transparantie en openheid belangrijke ruimtelijke besluiten nemen. Dat is ook van groot belang voor inwoners en ondernemers die te maken krijgen met een complexe omgevingsvergunning.

Beter niets delegeren dan iets verkeerds delegeren


Soms krijg je ook als gemeenteraadslid het gevoel dat er niet goed naar je geluisterd wordt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een voorstel dat op maandag 21 maart aan de orde kwam in de vergadering van de Stedelijke raadscommissie. Het gaat over het aanwijzen van categorieën voor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb). Read the rest of this entry »