Kanttekeningen bij opmaat naar beleidsplan Wmo

Na een wat ‘rustige’ periode rond plannen over de zorg en welzijn, in het bijzonder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), is het de laatste weken druk geworden. Er zijn discussies in de Stedelijke raadscommissie en bijeenkomsten van gemeenten en belangenorganisaties.

Op maandag 26 maart bespraken we in de Stedelijke raadscommissie de inhoudelijke evaluatie van de huidige Wmo en de opmaat naar een nieuwe. De evaluatie ziet er nu goed uit en de plannen van de opmaat passen goed in de lijn die ik in de Nieuwsbrief van 2 maart al beschreef.  Read the rest of this entry »

Kritische geluiden over aandacht gemeente voor ouderen

Op dinsdag 27 maart was ik bij een discussiebijeenkomst over het ouderenbeleid. Deze was georganiseerd door de samenwerkende ouderenbonden in Enschede. Alle politieke partijen waren uitgenodigd. Na een voorstelrondje werd over drie thema’s gesproken: sociaal isolement, overbelaste mantelzorgers en het bevorderen van participatie van ouderen. Ook moesten we een onderwerp uit ons verkiezingsprogramma noemen waar we het meest trots op zijn. Voor de PvdA is dat, los van het volledige hoofdstuk over ouderen in ons programma, het gratis openbaar vervoer voor 70-plussers. Dit was een belangrijk onderwerp in onze verkiezingscampagne en een punt waarvoor we ons hard hebben gemaakt tijdens de college-onderhandelingen. Wij zijn trots op deze voorziening, juist omdat de kosten van de bus veel ouderen met lage inkomens ervan weerhield naar een activiteit of bijeenkomst te gaan. We zullen ons sterk maken voor het voortbestaan ervan, ondanks het naderende financiële onheil uit Den Haag.
Read the rest of this entry »

Bezorging Huis aan Huis en het verschil tussen theorie en praktijk

Op dinsdag 20 maart verving ik mijn wegens ziekte afwezige fractiegenoot George Hanna bij de rondvraag in de stadsdeelcommissie Zuid. Voor deze rondvraag had de PvdA een vraag aangemeld over de slechte bezorging van weekblad Huis aan Huis in de Zuidwijken. De fractie heeft de laatste tijd weer verschillende klachten ontvangen over de bezorging. Waar voorheen vaak in het centrum en in het buitengebied klachten waren, zijn die er nu dus ook veelvuldig in Enschede-Zuid. Read the rest of this entry »

Langparkeren woonboulevard Schuttersveld wellicht aangepakt.

In de vergadering van de stadsdeelcommissie Centrum heb ik op dinsdag 6 maart vragen gesteld over de overlast van langparkeren bij woonboulevard Schuttersveld. Ik schreef hier al over in de Nieuwsbrief van 27 januari. Stadsdeelwethouder Marijke van Hees antwoordde dat zij bekend is met dit probleem en dat het onderwerp van gesprek is met de eigenaren van de woonboulevard. In reactie op mijn voorstel om een blauwe zone met parkeerschijf (voor bijvoorbeeld 3 uur) in te voeren, zei ze dat er ook andere mogelijkheden zijn om overlast van langparkeerders tegen te gaan, zoals slagbomen en uitrijmuntjes. In andere steden wordt dit al toegepast, tot ieders tevredenheid. Probleem bij de invoering van een blauwe zone is namelijk de handhaving. Die kost geld en gaat bovendien ten koste van de inzet van verkeershandhavers in andere delen van de stad.
Read the rest of this entry »

Wmo: nieuw beleidsplan, nieuwe uitgangspunten, nieuwe vragen

Dit jaar wordt het voorbereidend jaar voor grote wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het huidige, eerste, beleidsplan voor de Wmo loopt af en er moet dus een nieuw beleidsplan komen voor de komende jaren. Daarin zullen we nieuwe afspraken maken over hoe we bijvoorbeeld de thuiszorg willen organiseren, hoe we het voorzieningenbeleid gaan regelen en hoe we de maatschappelijke ondersteuning willen inrichten. Tegelijkertijd krijgt de gemeente er een aantal taken vanuit de ABWZ bij: de begeleiding van mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap, de begeleiding van mensen met (ernstige) psychische problemen en een groot deel van de jeugd(gezondheids)zorg. Om het nog gecompliceerder te maken, zijn er forse landelijke bezuinigingen aangekondigd op de Wmo en zijn er in de toekomst nog meer en zwaardere bezuinigingen te verwachten.  Read the rest of this entry »