Belangen ondernemers voerden boventoon in debat beeldkwaliteit Oude Markt

Vorige week schreef ik in de Nieuwsbrief over de beeldkwaliteit van de Oude Markt en wat ik daarover in de stadsdeelcommissie Centrum op dinsdag 5 maart zou bepleiten. Helaas had de voorzitter van de commissie besloten dat we het alleen mochten hebben over de kleurstelling van de luifels en het wel of niet open karakter van de winterterrassen. Bij de daadwerkelijke bespreking van het beeldkwaliteitsplan kunnen we dan andere zaken aandragen. Dat vond ik jammer, omdat ik daardoor mijn punten over de groeiende leegstand en de gevolgen daarvan voor de uitstraling (nu) niet kon inbrengen.

Voorafgaand aan de vergadering was er een informele ontmoeting met de ondernemers. Zij spraken uit niets te voelen voor enige uniformering van kleuren. Dat is ondernemersvrijheid en waarom zou de gemeente zich daarmee moeten bemoeien? Mijn pleidooi was niet een strakke richtlijn waar iedereen zich aan moet houden, maar wel enige vorm van uniformiteit. Niet van bovenaf opgelegd, maar door de binnenstadondernemers zelf. Degenen die er een potje van maken, zouden er op aangesproken kunnen worden. Conclusie van de commissie was echter dat je de ondernemers alle ruimte moet geven en op geen enkele manier in de weg moet zitten. Alleen ChristenUnie en PvdA bleken van mening dat er meer belangen zijn dan alleen die van de ondernemers, bijvoorbeeld die van de bewoners van de binnenstad. Ondanks die nuancering vond een meerderheid van de commissie dat de belangen van de ondernemers leidend zijn.

Hetzelfde gebeurde bij de discussie over de winterterrassen. Ook hier voerde het belang van ondernemerschap de boventoon, waardoor winterterrassen – zelfs als complete voortenten – overal en onder alle omstandigheden toegestaan worden. De belangen en de goede inbreng van de binnenstadbewoners werden daarmee spijtig genoeg volledig terzijde geschoven. Uiteindelijk kon ik van de wethouder slechts de toezegging krijgen dat over de definitieve invulling van de winterterrassen nog met de bewoners gesproken zal worden.

Als zelfs de SP volledige ruimte en vrijheid geeft aan de ondernemers en op ChristenUnie en PvdA na niemand kijkt naar andere belangen zoals die van bewoners en gemeente zelf, dan zie ik op tegen de verdere discussie over het beeldkwaliteitsplan van de Oude Markt. Per slot van rekening is en blijft adequate regelgeving nodig. Niet om te betuttelen, maar wel om de goeden te ondersteunen en de kwaden aan te pakken, in het algemeen belang van de stad en onze mooie Oude Markt.

Vraagtekens bij wijziging voorrangsregeling oversteek Boulevard

Recentelijk is de voorrangssituatie voor fietsers en voetgangers bij de oversteek van de Boulevard voor het Casino gewijzigd. Fietsers en voetgangers moeten op deze veelgebruikte aanloop- en fietsroute naar de binnenstad nu voorrang verlenen aan het auto- en busverkeer. Dit heeft de afgelopen week tot verscheidene reacties geleid van mensen die vinden dat de situatie ter plekke onveiliger is geworden. Reden voor mij om er op dinsdag 5 maart in de stadsdeelcommissie Centrum vragen over te stellen. Ik heb gevraagd naar de reden van deze wijziging, of er voldoende contact over is geweest met belanghebbenden en in hoeverre die past in de ambitie van fiets- en voetgangersvriendelijkheid die de gemeenteraad heeft voor dit gebied.

De antwoorden van wethouder Marijke van Hees waren eerlijk en duidelijk. Reden van de wijziging is vanuit verkeerskundig oogpunt dat door de werkzaamheden op de Beltstraat het autoverkeer drastisch is afgenomen en de voorrangssituatie nu gewijzigd kon worden. Bovendien gebeurde dit op verzoek van busmaatschappij Connexxion die er prijs op stelde dat busverkeer voorrang zou krijgen boven fietsers en voetgangers.

Desondanks, zo gaf ook de wethouder toe, is het daarmee nog niet logisch om de voorrangssituatie te wijzigen. Verminderd autoverkeer hoeft namelijk niet automatisch te leiden tot voorrang van auto’s. Sterker nog, veiligheid van voetgangers en fietsers is ook een belangrijk punt. Die blijken zich echter niet bewust van de gewijzigde situatie. Er hebben zich al gevaarlijke situaties voorgedaan en zelfs het waarschuwingsbord is niet duidelijk weergegeven. Bovendien zal straks, wanneer het vernieuwde ziekenhuis opengaat, waarschijnlijk het hele gebied weer autoluw en voetgangersvriendelijk gemaakt worden. Alle reden dus om de beslissing te heroverwegen en in ieder geval op korte termijn maatregelen te nemen ter verduidelijking van de verkeerssituatie. Het onderwerp wordt in de eerstvolgende vergadering van het college van B&W besproken.

Ik ben blij met de doortastende aanpak en het serieus nemen van de geluiden vanuit politiek en bewoners. Ik hoop dat spoedig, op een verantwoorde manier, de voorrangssituatie weer kan worden hersteld, zodat die past bij het verkeersbeleid van de gemeenteraad en de toekomstplannen van het gebied rond het ziekenhuis.