Belangen ondernemers voerden boventoon in debat beeldkwaliteit Oude Markt

Vorige week schreef ik in de Nieuwsbrief over de beeldkwaliteit van de Oude Markt en wat ik daarover in de stadsdeelcommissie Centrum op dinsdag 5 maart zou bepleiten. Helaas had de voorzitter van de commissie besloten dat we het alleen mochten hebben over de kleurstelling van de luifels en het wel of niet open karakter van de winterterrassen. Bij de daadwerkelijke bespreking van het beeldkwaliteitsplan kunnen we dan andere zaken aandragen. Dat vond ik jammer, omdat ik daardoor mijn punten over de groeiende leegstand en de gevolgen daarvan voor de uitstraling (nu) niet kon inbrengen.

Voorafgaand aan de vergadering was er een informele ontmoeting met de ondernemers. Zij spraken uit niets te voelen voor enige uniformering van kleuren. Dat is ondernemersvrijheid en waarom zou de gemeente zich daarmee moeten bemoeien? Mijn pleidooi was niet een strakke richtlijn waar iedereen zich aan moet houden, maar wel enige vorm van uniformiteit. Niet van bovenaf opgelegd, maar door de binnenstadondernemers zelf. Degenen die er een potje van maken, zouden er op aangesproken kunnen worden. Conclusie van de commissie was echter dat je de ondernemers alle ruimte moet geven en op geen enkele manier in de weg moet zitten. Alleen ChristenUnie en PvdA bleken van mening dat er meer belangen zijn dan alleen die van de ondernemers, bijvoorbeeld die van de bewoners van de binnenstad. Ondanks die nuancering vond een meerderheid van de commissie dat de belangen van de ondernemers leidend zijn.

Hetzelfde gebeurde bij de discussie over de winterterrassen. Ook hier voerde het belang van ondernemerschap de boventoon, waardoor winterterrassen – zelfs als complete voortenten – overal en onder alle omstandigheden toegestaan worden. De belangen en de goede inbreng van de binnenstadbewoners werden daarmee spijtig genoeg volledig terzijde geschoven. Uiteindelijk kon ik van de wethouder slechts de toezegging krijgen dat over de definitieve invulling van de winterterrassen nog met de bewoners gesproken zal worden.

Als zelfs de SP volledige ruimte en vrijheid geeft aan de ondernemers en op ChristenUnie en PvdA na niemand kijkt naar andere belangen zoals die van bewoners en gemeente zelf, dan zie ik op tegen de verdere discussie over het beeldkwaliteitsplan van de Oude Markt. Per slot van rekening is en blijft adequate regelgeving nodig. Niet om te betuttelen, maar wel om de goeden te ondersteunen en de kwaden aan te pakken, in het algemeen belang van de stad en onze mooie Oude Markt.

Leave a Reply

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image