Test
Resultaten project Van Opvang naar Wonen onder de maat

Maandag 8 april stond in de vergadering van de Stedelijke raadscommissie de evaluatie van het project Van Opvang naar Wonen op de agenda. Dit project is door de gemeente in 2009 gestart om knelpunten in de opvang van en zorg voor dak- en thuislozen in Enschede op te lossen. Het ontbrak toen aan voldoende geschikte (geclusterde) woonruimte voor deze doelgroep. Overigens was het niet alleen de gemeente zelf, maar ook woningcorporatie Domijn die voor deze opgave flink haar (financiële) nek heeft uitgestoken. Die ambitie van de woningcorporatie verdient waardering.

Ondanks de ambities en goede intenties zijn de conclusies van de evaluatie helaas glashard. De doelstellingen zijn namelijk niet gehaald. Er is besloten tot realisatie van twee locaties in Enschede Zuid, aan de Vlierstraat en aan de Zenderenbink. Alle andere locaties, in andere stadsdelen, zijn (nog) niet gepland, laat staan gerealiseerd.

Als PvdA fractie kunnen we dan ook niet anders dan ontevreden zijn over de uitkomsten van de evaluatie. Als blijkt dat uiteindelijk slechts twee locaties (vooralsnog) gerealiseerd zijn, en dan ook nog eens in één wijk van Enschede, dan is dat ver onder de maat. Zeker omdat de woningcorporatie – vanuit haar doelstellingen en toen nog met voldoende financiële middelen – wel degelijk haar nek wilde uitsteken. Geld dat bovendien nu op is.

De behoefte aan regie op wonen voor deze kwetsbare doelgroepen neemt inmiddels alleen maar toe. Maatschappelijke opvangplekken stromen vol. Riskanter is nog dat huisjesmelkers slecht verhuurbare huizen in woonwijken voor deze mensen beschikbaar stellen, zonder enige vorm van controle of toezicht.

Zelfs in het debat in de raadscommissie bleek dat maatschappelijke opvangvoorzieningen en woonlocaties willekeurig door elkaar worden gebruikt. Er is toch echt een verschil tussen een maatschappelijke opvangvoorziening midden in het centrum of een geclusterde woonvoorziening voor oudere ex-alcoholisten op een rustige plek aan de rand van een woonwijk. In de publieke opinie wordt die spraakverwarring alleen maar groter, ook in de communicatie naar de bewoners toe.

Ik heb daarom het college dringend verzocht tot één samenvattende en door de gemeenteraad vast te stellen nota te komen, waarin geleerd wordt van de fouten en toekomstige discussie voorkomen kan worden. Wethouder Ed Wallinga kon dit verzoek gelukkig positief beantwoorden en beloofde met een raadsvoorstel te komen. Hopelijk kan daarmee de doelstelling om van opvang tot wonen te komen in de toekomst wel gerealiseerd worden.

Kritische geluiden over aandacht gemeente voor ouderen

Op dinsdag 27 maart was ik bij een discussiebijeenkomst over het ouderenbeleid. Deze was georganiseerd door de samenwerkende ouderenbonden in Enschede. Alle politieke partijen waren uitgenodigd. Na een voorstelrondje werd over drie thema’s gesproken: sociaal isolement, overbelaste mantelzorgers en het bevorderen van participatie van ouderen. Ook moesten we een onderwerp uit ons verkiezingsprogramma noemen waar we het meest trots op zijn. Voor de PvdA is dat, los van het volledige hoofdstuk over ouderen in ons programma, het gratis openbaar vervoer voor 70-plussers. Dit was een belangrijk onderwerp in onze verkiezingscampagne en een punt waarvoor we ons hard hebben gemaakt tijdens de college-onderhandelingen. Wij zijn trots op deze voorziening, juist omdat de kosten van de bus veel ouderen met lage inkomens ervan weerhield naar een activiteit of bijeenkomst te gaan. We zullen ons sterk maken voor het voortbestaan ervan, ondanks het naderende financiële onheil uit Den Haag.
Read the rest of this entry »

Bezorging Huis aan Huis en het verschil tussen theorie en praktijk

Op dinsdag 20 maart verving ik mijn wegens ziekte afwezige fractiegenoot George Hanna bij de rondvraag in de stadsdeelcommissie Zuid. Voor deze rondvraag had de PvdA een vraag aangemeld over de slechte bezorging van weekblad Huis aan Huis in de Zuidwijken. De fractie heeft de laatste tijd weer verschillende klachten ontvangen over de bezorging. Waar voorheen vaak in het centrum en in het buitengebied klachten waren, zijn die er nu dus ook veelvuldig in Enschede-Zuid. Read the rest of this entry »

Langparkeren woonboulevard Schuttersveld wellicht aangepakt.

In de vergadering van de stadsdeelcommissie Centrum heb ik op dinsdag 6 maart vragen gesteld over de overlast van langparkeren bij woonboulevard Schuttersveld. Ik schreef hier al over in de Nieuwsbrief van 27 januari. Stadsdeelwethouder Marijke van Hees antwoordde dat zij bekend is met dit probleem en dat het onderwerp van gesprek is met de eigenaren van de woonboulevard. In reactie op mijn voorstel om een blauwe zone met parkeerschijf (voor bijvoorbeeld 3 uur) in te voeren, zei ze dat er ook andere mogelijkheden zijn om overlast van langparkeerders tegen te gaan, zoals slagbomen en uitrijmuntjes. In andere steden wordt dit al toegepast, tot ieders tevredenheid. Probleem bij de invoering van een blauwe zone is namelijk de handhaving. Die kost geld en gaat bovendien ten koste van de inzet van verkeershandhavers in andere delen van de stad.
Read the rest of this entry »

Wmo: nieuw beleidsplan, nieuwe uitgangspunten, nieuwe vragen

Dit jaar wordt het voorbereidend jaar voor grote wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het huidige, eerste, beleidsplan voor de Wmo loopt af en er moet dus een nieuw beleidsplan komen voor de komende jaren. Daarin zullen we nieuwe afspraken maken over hoe we bijvoorbeeld de thuiszorg willen organiseren, hoe we het voorzieningenbeleid gaan regelen en hoe we de maatschappelijke ondersteuning willen inrichten. Tegelijkertijd krijgt de gemeente er een aantal taken vanuit de ABWZ bij: de begeleiding van mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap, de begeleiding van mensen met (ernstige) psychische problemen en een groot deel van de jeugd(gezondheids)zorg. Om het nog gecompliceerder te maken, zijn er forse landelijke bezuinigingen aangekondigd op de Wmo en zijn er in de toekomst nog meer en zwaardere bezuinigingen te verwachten.  Read the rest of this entry »

Op weg naar een veilig Enschede Zuid

Verrast was ik afgelopen week door de oproep van Burgerbelangen gemeenteraadslid Niels van den Berg in weekblad Huis aan Huis om nu in actie te komen voor de Enschedese Zuidwijken onder het motto: ‘Laat Zuid geen ghetto worden’. Hij roept op tot een plan van aanpak met bijvoorbeeld meer jongerenwerkers.

Laat ik voorop stellen dat ook de PvdA jeugdoverlast en onveiligheid in delen van de Zuidwijken herkent. Sterker nog, daar vragen wij al jarenlang aandacht voor. Zoals afgelopen jaar tijdens de algemene beschouwingen, en na de zomervakantie tijdens de eerste twee vergaderingen van de stadsdeelcommissie Zuid. De PvdA zette op 13 september de veiligheid van de Wesselerbrink op de politieke agenda, naar aanleiding van toenemende signalen van bewoners over onveiligheid in de wijk. Dit leidde ertoe dat de vergadering van de stadsdeelcommissie op 18 oktober grotendeels in het teken stond van veiligheid. Burgemeester Peter den Oudsten en politie clusterchef Al Chaib waren erbij, en veel aanwezige wijkbewoners kregen de kans hun zorgen en adviezen te delen. Ik schreef hierover al in de nieuwsbrief van 23 oktober.

De conclusie van de burgemeester en van de clusterchef was duidelijk: er zijn problemen, we onderkennen inmiddels ook dat die er zijn, en we gaan hard aan de slag om de veiligheid te verbeteren. Toegezegd werd dat de politiebezetting op orde zou worden gebracht, hetgeen inmiddels is gebeurd. Veel bewoners die bij deze vergadering aanwezig waren, zeiden blij te zijn met de beoogde aanpak van burgemeester en clusterchef. Een goede mix van preventieve maatregelen en een harde aanpak waar die noodzakelijk is.

Inmiddels zijn de afgelopen maanden flinke stappen gezet. Fractiegenoot George Hanna heeft op woensdag 8 februari een avond mee mogen lopen met de wijkagent en zelf kunnen ervaren dat het resultaten oplevert. Ook de ondernemers in Winkelcentrum Zuid geven aan dat het de laatste tijd best goed gaat in de Wesselerbrink.

Tijdens de stadsdeelcommissie op 13 september vorig jaar meldde fractievoorzitter André Le Loux van Burgerbelangen dat de gemeente de overlast niet kan oplossen, dat daarvoor de politie is. Bovendien had Burgerbelangen helemaal geen signalen gekregen dat overlast en onveiligheid erger geworden waren.

Hoe snel kan een opvatting draaien. Want nu, ruim een half jaar later, ineens roepen dat snel actie ondernomen moet worden omdat Zuid anders een ghetto zal worden, komt een beetje gefrustreerd over. Niet alleen is het mosterd na de maaltijd, het doet ook afbreuk aan alle maatregelen die de afgelopen tijd door politie en gemeente zijn genomen. Daarom roep ik Niels en zijn fractie op zich aan te sluiten bij onze aanpak: steunen van de in gang gezette acties, veel luisteren naar bewoners en zorgverleners in de wijken, en alles kritisch en constructief blijven volgen. Hoewel we er nog lang niet zijn en we scherp moeten blijven op signalen van bewoners, zijn de eerste stappen naar een veilig Enschede Zuid wel degelijk gezet.

Langparkeren woonboulevard Schuttersveld aanpakken

Soms zit er verschil tussen een politieke discussie en de beleving van de praktijk. Zo werd maandag 23 januari in de gemeenteraad gedebatteerd over de woonboulevard Schuttersveld. Die zal nieuwe impulsen moeten krijgen, waarbij de huidige schaalgrootte leidend blijft en nieuwe ontwikkelingen niet mogen botsen met de belangen van ondernemers in de binnenstad. Goede uitgangspunten en prima verwoord door zowel wethouder Marijke van Hees als fractiewoordvoerder Nico Mol.

Toch bekroop mij dinsdagochtend het gevoel dat er best ook nog een andere oorzaak kan zijn voor de terugloop van het aantal bezoekers aan de woonboulevard. Een reden die niets te maken heeft met het gebrek aan mogelijkheden voor grootschalige detailhandel, zoals door de vastgoedeigenaren wordt betoogd. Ik had op mijn vrije ochtend ruim een uur uitgetrokken voor het zoeken naar een nieuwe kast. Daarvoor ging ik naar de woonboulevard, ook bekend als ‘het meubelplein’. Ondanks het over het algemeen vrij rustige tijdstip, bleek het daar een enorme drukte te zijn. Geruime tijd moest ik rondjes rijden om een vrij parkeerplekje te vinden. Bijna was ik vertrokken naar Westermaat in Hengelo – daar is immers altijd genoeg parkeerruimte – maar uiteindelijk wist ik toch een plekje te vinden.

De volle parkeerplaats betekende echter geen enorme drukte bij de winkels. In beide winkels die ik bezocht was tot mijn verbazing geen klant te zien. Navraag bij het personeel leerde dat bijna alle parkeerplaatsen overdag bezet worden door mensen die in de binnenstad werken of met de trein reizen. En inderdaad, teruglopend naar mijn auto zag ik een mijnheer met een plastic tasje vol boodschappen die hij bij de stationswinkel had gekocht. En zag ik een ambtenaar van de gemeente zijn auto parkeren om vervolgens naar het stadskantoor te lopen.

Ik heb best begrip voor treinreizigers of werknemer in de binnenstad die niet het volle pond willen betalen voor parkeren, maar ik vind ik dat het zo niet langer zo kan. Parkeerplaatsen die bijna allemaal gebruikt worden als ‘langparkeerplek’, terwijl klanten voor de omliggende winkels hun auto niet kwijt kunnen. Dit kost uiteindelijk ondernemers, en hun medewerkers, de kop, met nog meer leegstand tot gevolg.

Komend voorjaar wordt de parkeervisie Enschede besproken. Daarbij zullen keuzes gemaakt moeten worden over hoe we omgaan met het (betaald) parkeren binnen de singels. Maar eigenlijk hoop ik dat voor die tijd al actie ondernomen kan worden voor de woonboulevard. Ik zal daar in de eerstvolgende vergadering van de stadsdeelcommissie Centrum vragen over stellen. Verruiming van betaald parkeren naar de woonboulevard lijkt me geen goede oplossing, maar invoering van een blauwe zone met parkeerschijf is wellicht een redelijk alternatief. Dan jagen we potentiële klanten niet weg naar Westermaat in Hengelo, maar kunnen bezoekers van de woonboulevard gewoon hun auto kwijt om die te vullen met aankopen uit de verschillende winkels.

Impulsen geven voor nieuwbouw en verbouw eigen woningen

De laatste weken krijgt het thema woningbouw veel aandacht in het landelijk en lokale nieuws. Zo wordt de woningbouwopgave in de Eschmarke verlaagd, zit de woningmarkt steeds verder op slot en blijkt het voor met name starters steeds moeilijker een hypotheek te krijgen. Terwijl er tegelijkertijd wel een groot aanbod is van woningen, in alle soorten, maten en prijsklassen.

Waar de landelijk politiek het vooral heeft over het wel of niet beperken van de hypotheekrenteaftrek, heeft de gemeentepolitiek in de volle breedte te kampen met de gevolgen van de problemen op de huizenmarkt. Het grondbedrijf staat onder druk, met gevolgen voor de gemeentebegroting, de ruimtelijke ontwikkeling stagneert en we krijgen steeds vaker te maken met leegstand en alle daaruit voortkomende sociale problematiek. Wat dat betreft zijn het geen goede tijden om met woningbouw bezig te zijn, laat staan er uitspraken over te doen. Toch wordt daar in de binnenkort te bespreken Woonvisie wel heel nadrukkelijk om gevraagd. Read the rest of this entry »

Van Heekgarage: nieuwe inrit, verbinding met ziekenhuis en gladgestreken bult

Dinsdag 10 januari stond in het teken van aanpassingen aan de H.J. van Heek parkeerparkeergarage. ’s Middags was er een inloopbijeenkomst voor bewoners en betrokkenen, waar de plannen werden uitgelegd en verduidelijkt. ’s Avonds bespraken we de plannen in de stadsdeelcommissie Centrum. Simpel gezegd komt het er op neer dat er een derde inrit komt voor de parkeergarage, in het verlengde van de Kuipersdijk, en dat de parkeergarage via een tunnel rechtstreeks verbonden wordt met de entree van ziekenhuis MST. Een besluit dat al in december 2009 – unaniem – genomen is en waarvoor de gemeenteraad dit voorjaar een definitief budget beschikbaar zal moeten stellen. Read the rest of this entry »

Terloopse opmerkingen over Wmo zetten aan het denken.

Soms kan het gebeuren dat tijdens een presentatie in een randprogramma van de Stedelijke raadscommissie terloops een aantal politiek zeer interessante aankondigingen wordt gedaan. Zo ook op maandag 9 januari, toen een presentatie werd gegeven over de overheveling van de begeleiding van kwetsbare mensen van het rijk naar gemeenten. Hierbij gaat het om onder andere de begeleiding van dementerende ouderen, psychische patiënten en verstandelijk gehandicapte jongeren; begeleiding waarvoor gemeenten vanaf 2013 verantwoordelijk zullen zijn. Een flinke operatie, waar veel geld en door de regering opgelegde bezuinigingen mee gemoeid zijn, en die dit jaar intensief voorbereid zal worden. Read the rest of this entry »