Resultaten project Van Opvang naar Wonen onder de maat

Maandag 8 april stond in de vergadering van de Stedelijke raadscommissie de evaluatie van het project Van Opvang naar Wonen op de agenda. Dit project is door de gemeente in 2009 gestart om knelpunten in de opvang van en zorg voor dak- en thuislozen in Enschede op te lossen. Het ontbrak toen aan voldoende geschikte (geclusterde) woonruimte voor deze doelgroep. Overigens was het niet alleen de gemeente zelf, maar ook woningcorporatie Domijn die voor deze opgave flink haar (financiële) nek heeft uitgestoken. Die ambitie van de woningcorporatie verdient waardering.

Ondanks de ambities en goede intenties zijn de conclusies van de evaluatie helaas glashard. De doelstellingen zijn namelijk niet gehaald. Er is besloten tot realisatie van twee locaties in Enschede Zuid, aan de Vlierstraat en aan de Zenderenbink. Alle andere locaties, in andere stadsdelen, zijn (nog) niet gepland, laat staan gerealiseerd.

Als PvdA fractie kunnen we dan ook niet anders dan ontevreden zijn over de uitkomsten van de evaluatie. Als blijkt dat uiteindelijk slechts twee locaties (vooralsnog) gerealiseerd zijn, en dan ook nog eens in één wijk van Enschede, dan is dat ver onder de maat. Zeker omdat de woningcorporatie – vanuit haar doelstellingen en toen nog met voldoende financiële middelen – wel degelijk haar nek wilde uitsteken. Geld dat bovendien nu op is.

De behoefte aan regie op wonen voor deze kwetsbare doelgroepen neemt inmiddels alleen maar toe. Maatschappelijke opvangplekken stromen vol. Riskanter is nog dat huisjesmelkers slecht verhuurbare huizen in woonwijken voor deze mensen beschikbaar stellen, zonder enige vorm van controle of toezicht.

Zelfs in het debat in de raadscommissie bleek dat maatschappelijke opvangvoorzieningen en woonlocaties willekeurig door elkaar worden gebruikt. Er is toch echt een verschil tussen een maatschappelijke opvangvoorziening midden in het centrum of een geclusterde woonvoorziening voor oudere ex-alcoholisten op een rustige plek aan de rand van een woonwijk. In de publieke opinie wordt die spraakverwarring alleen maar groter, ook in de communicatie naar de bewoners toe.

Ik heb daarom het college dringend verzocht tot één samenvattende en door de gemeenteraad vast te stellen nota te komen, waarin geleerd wordt van de fouten en toekomstige discussie voorkomen kan worden. Wethouder Ed Wallinga kon dit verzoek gelukkig positief beantwoorden en beloofde met een raadsvoorstel te komen. Hopelijk kan daarmee de doelstelling om van opvang tot wonen te komen in de toekomst wel gerealiseerd worden.

Belangen ondernemers voerden boventoon in debat beeldkwaliteit Oude Markt

Vorige week schreef ik in de Nieuwsbrief over de beeldkwaliteit van de Oude Markt en wat ik daarover in de stadsdeelcommissie Centrum op dinsdag 5 maart zou bepleiten. Helaas had de voorzitter van de commissie besloten dat we het alleen mochten hebben over de kleurstelling van de luifels en het wel of niet open karakter van de winterterrassen. Bij de daadwerkelijke bespreking van het beeldkwaliteitsplan kunnen we dan andere zaken aandragen. Dat vond ik jammer, omdat ik daardoor mijn punten over de groeiende leegstand en de gevolgen daarvan voor de uitstraling (nu) niet kon inbrengen.

Voorafgaand aan de vergadering was er een informele ontmoeting met de ondernemers. Zij spraken uit niets te voelen voor enige uniformering van kleuren. Dat is ondernemersvrijheid en waarom zou de gemeente zich daarmee moeten bemoeien? Mijn pleidooi was niet een strakke richtlijn waar iedereen zich aan moet houden, maar wel enige vorm van uniformiteit. Niet van bovenaf opgelegd, maar door de binnenstadondernemers zelf. Degenen die er een potje van maken, zouden er op aangesproken kunnen worden. Conclusie van de commissie was echter dat je de ondernemers alle ruimte moet geven en op geen enkele manier in de weg moet zitten. Alleen ChristenUnie en PvdA bleken van mening dat er meer belangen zijn dan alleen die van de ondernemers, bijvoorbeeld die van de bewoners van de binnenstad. Ondanks die nuancering vond een meerderheid van de commissie dat de belangen van de ondernemers leidend zijn.

Hetzelfde gebeurde bij de discussie over de winterterrassen. Ook hier voerde het belang van ondernemerschap de boventoon, waardoor winterterrassen – zelfs als complete voortenten – overal en onder alle omstandigheden toegestaan worden. De belangen en de goede inbreng van de binnenstadbewoners werden daarmee spijtig genoeg volledig terzijde geschoven. Uiteindelijk kon ik van de wethouder slechts de toezegging krijgen dat over de definitieve invulling van de winterterrassen nog met de bewoners gesproken zal worden.

Als zelfs de SP volledige ruimte en vrijheid geeft aan de ondernemers en op ChristenUnie en PvdA na niemand kijkt naar andere belangen zoals die van bewoners en gemeente zelf, dan zie ik op tegen de verdere discussie over het beeldkwaliteitsplan van de Oude Markt. Per slot van rekening is en blijft adequate regelgeving nodig. Niet om te betuttelen, maar wel om de goeden te ondersteunen en de kwaden aan te pakken, in het algemeen belang van de stad en onze mooie Oude Markt.

Vraagtekens bij wijziging voorrangsregeling oversteek Boulevard

Recentelijk is de voorrangssituatie voor fietsers en voetgangers bij de oversteek van de Boulevard voor het Casino gewijzigd. Fietsers en voetgangers moeten op deze veelgebruikte aanloop- en fietsroute naar de binnenstad nu voorrang verlenen aan het auto- en busverkeer. Dit heeft de afgelopen week tot verscheidene reacties geleid van mensen die vinden dat de situatie ter plekke onveiliger is geworden. Reden voor mij om er op dinsdag 5 maart in de stadsdeelcommissie Centrum vragen over te stellen. Ik heb gevraagd naar de reden van deze wijziging, of er voldoende contact over is geweest met belanghebbenden en in hoeverre die past in de ambitie van fiets- en voetgangersvriendelijkheid die de gemeenteraad heeft voor dit gebied.

De antwoorden van wethouder Marijke van Hees waren eerlijk en duidelijk. Reden van de wijziging is vanuit verkeerskundig oogpunt dat door de werkzaamheden op de Beltstraat het autoverkeer drastisch is afgenomen en de voorrangssituatie nu gewijzigd kon worden. Bovendien gebeurde dit op verzoek van busmaatschappij Connexxion die er prijs op stelde dat busverkeer voorrang zou krijgen boven fietsers en voetgangers.

Desondanks, zo gaf ook de wethouder toe, is het daarmee nog niet logisch om de voorrangssituatie te wijzigen. Verminderd autoverkeer hoeft namelijk niet automatisch te leiden tot voorrang van auto’s. Sterker nog, veiligheid van voetgangers en fietsers is ook een belangrijk punt. Die blijken zich echter niet bewust van de gewijzigde situatie. Er hebben zich al gevaarlijke situaties voorgedaan en zelfs het waarschuwingsbord is niet duidelijk weergegeven. Bovendien zal straks, wanneer het vernieuwde ziekenhuis opengaat, waarschijnlijk het hele gebied weer autoluw en voetgangersvriendelijk gemaakt worden. Alle reden dus om de beslissing te heroverwegen en in ieder geval op korte termijn maatregelen te nemen ter verduidelijking van de verkeerssituatie. Het onderwerp wordt in de eerstvolgende vergadering van het college van B&W besproken.

Ik ben blij met de doortastende aanpak en het serieus nemen van de geluiden vanuit politiek en bewoners. Ik hoop dat spoedig, op een verantwoorde manier, de voorrangssituatie weer kan worden hersteld, zodat die past bij het verkeersbeleid van de gemeenteraad en de toekomstplannen van het gebied rond het ziekenhuis.

Het Nieuwe Winkelen biedt nieuwe kansen voor de binnenstad

Er is al een tijd sprake van teruglopend winkelbezoek aan de binnenstad van Enschede. Op zich is dat niet uniek voor onze stad. want in heel Nederland neemt het winkelbezoek aan binnensteden af. Gevolgen zijn legere straten en gesloten winkelpanden, wat leidt tot een minder fraai beeld van het centrum. De landelijke trend wordt met name veroorzaakt door de opkomst van internet en het thuiswinkelen, waardoor klanten niet meer per se naar de winkel hoeven en thuis kunnen shoppen.

Dat geldt ook voor mij. Sinds een aantal jaren koop ook ik mijn schoenen, broeken en overhemden via verschillende webshops op internet. Met een lengte van 1,97 meter is het reguliere aanbod in de winkel zeer beperkt, maar dankzij het grote aanbod op internet blijkt er toch een ruime keuze te zijn. Ik kom daardoor vooral in de Enschedese binnenstad voor de gemeenteraad en voor horeca bezoek, nauwelijks meer voor het winkelaanbod.

Nu kun je proberen om winkelen in het stadscentrum aantrekkelijker te maken. Ook in de stadsdeelcommissie Centrum wordt daar regelmatig over gesproken. Extra kinderopvang, verbeteren van het gevelaanzicht en acties met parkeertarieven. Op zichzelf aardige initiatieven, maar volgens mij is dat niet genoeg en vertraag je hooguit de teruggang in het winkelbezoek een beetje. Uiteindelijk blijft het vooral een distributieprobleem en daar zou je wat aan moeten doen.

Daarom ben ik enthousiast over het concept van Het Nieuwe Winkelen. Dit nieuwe winkelen is deze maand van start gegaan tijdens de jaarvergadering van Winkelhart, de vereniging van de binnenstadsondernemers. Concreet doel is om binnen een jaar te bereiken dat alle binnenstadsondernemers vanuit het ‘digitale warenhuis binnenstad’ samen jagen op de consument in plaats van zoals nu individueel. Daarbij worden de digitale mogelijkheden volledig benut. Een goed initiatief, dat terecht (financiële) ondersteuning krijgt vanuit de gemeente.

Op dit moment is de gemeente Veenendaal landelijk koploper op het gebied van het nieuwe winkelen. Zelf mocht ik daar een kijkje nemen. Ik werd enthousiast door de vele praktische mogelijkheden die er zijn, zoals direct online zien welke voorraad er is en wanneer een bepaalde maat niet voorradig is, deze binnen een dag toch op kunnen halen. Net zo snel dus als een gemiddelde webwinkel – en je hoeft niet de hele dag thuis te wachten op een pakketje, maar kunt dit ‘gewoon’ ophalen in de winkel of zelfs even passen. Als zelfs dat niet schikt qua werktijd, dan wordt het pakketje in een kluisje gestopt in de parkeergarage waaruit je het zelf op kunt halen. Desnoods midden in de nacht. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Het zijn mogelijkheden en ontwikkelingen waar ik, en met mij vele consumenten, vrolijk van word en waar Enschede nu ook flinke stappen in gaat zetten. Hopelijk kunnen de best practices uit Veenendaal direct overgenomen worden in Enschede, of zelfs vernieuwd en nog praktischer gemaakt. Op die manier kan de binnenstad voor mij dan weer een mooie drie-eenheid worden van politiek, horeca èn winkelen.

Nieuwe impulsen voor de Bothoven

Dinsdag 11 december had de vergadering van de stadsdeelcommissie Centrum een zeer gevarieerde agenda. Die bevatte onder meer de presentatie van een koersdocument voor de wijkprogramma’s binnen het stadsdeel Centrum, waarschuwingen van bewoners uit de Bothoven voor toenemende onveiligheid in hun buurt en een technische vaststelling van de grondexploitatie van het Muziekkwartier.

Read the rest of this entry »

Verkeersoverlast Rietmolenstraat (2)

Uit gesprekken met vrachtwagenchauffeurs was mij gebleken dat het omdraaien van het eenrichtingsverkeer in de Rietmolenstraat een belangrijk verbeterpunt zou kunnen zijn. Dan hoeft een chauffeur geen ‘blinde’ bocht achteruit meer te maken – wat de veiligheid verbetert – en is de draai bij het kruispunt met de Brinkstraat ook makkelijker te maken. Reden voor mij om op dinsdag 18 september vragen te stellen in de stadsdeelcommissie Centrum.

De antwoorden van stadsdeelwethouder Marijke van Hees waren helder en duidelijk. De politie heeft bekeuringen uitgedeeld omdat auto’s in de verkeerde richting reden, maar veel geholpen heeft het niet. En ja, er is schade aan borden en paaltjes. Maar gelukkig vallen de kosten hiervan mee. Wel zullen kleine aanpassingen worden gedaan aan de bebording, om daarmee beschadigingen in de toekomst te voorkomen.

De belangrijkste toezegging was dat het omdraaien van het eenrichtingsverkeer, en daarmee het voorkomen van het onoverzichtelijke blinde bochtje achteruit, snel en serieus zal worden onderzocht. Omdraaien van de rijrichting heeft namelijk ook invloed op omliggende straten en dat moet goed worden uitgezocht, uitgerekend en bovenal overlegd met de wijkraad. Afgesproken is dat eind dit jaar het plan af moet zijn.

Ik ben heel benieuwd, maar heb er vertrouwen in dat een verkeersoplossing gevonden kan worden waar gemeente, vrachtwagenchauffeurs en omwonenden zich in kunnen vinden.

Verkeersoverlast Rietmolenstraat

Soms neem je besluiten waarbij de feiten allemaal kloppen, maar waarbij je intuïtief voelt dat het toch niet helemaal goed zit. Een voorbeeld daarvan is de verkeersoverlast in de Rietmolenstraat. Dat onderwerp kwam afgelopen voorjaar aan de orde in de stadsdeelcommissie Centrum bij de behandeling van een nieuw bestemmingsplan voor de winkel van Action die daar is gevestigd.  Read the rest of this entry »

Vragen bij wijziging bestemmingsplan Smeltpand Boulevard

Vaak gaat het in stadsdeelcommissies over wijzigingen van bestemmingsplannen. Agrarische bedrijven die woonbestemming krijgen, detailhandel die horeca wordt, of grootschalige herstructurering van functies in een gebied. Meestal is er zo veel voorwerk verricht, dat het voor ons als gemeenteraad hamerstukken zijn. Soms echter trekt een bestemmingsplanwijziging onze aandacht.  Read the rest of this entry »