Cliënten thuiszorg niet gebaat bij wilde uitspraken, wel bij fatsoenlijk uitvoering.

Op dinsdag 2 juli was in de uitzending van Nieuwsuur een reportage te zien over de toekomst van de thuiszorg, gezien vanuit het perspectief van de gemeente Deventer. Zorgwethouder Margriet de Jager van de lokale partij Algemeen Deventer Belang wist in deze uitzending te vertellen dat wat haar betreft vrijwilligers en werklozen ingezet gaan worden in de persoonlijke verzorging en verpleging. Daarbij schroomde ze er niet voor om het wassen van ouderen, aanbrengen van protheses en zelfs het aanbrengen van een blaaskatheter in Deventer door werklozen uit te laten voeren. Voor de duidelijkheid: katheteriseren is een verpleegkundige handeling waarvoor men een verpleegkundige opleiding gevolgd moet hebben. De visie om dit uit te laten voeren door vrijwilligers is niet alleen dom, maar zelfs in strijd met de wet. Maar ook een groot deel van de persoonlijke verzorging, zeker de zorg aan het lijf van mensen, moet gewoon door goed opgeleide en gediplomeerde verzorgenden worden uitgevoerd. Kortom, een serie domme uitspraken van deze zorgwethouder die voor veel onzekerheid heeft gezorgd binnen en buiten Deventer. Dat zij achteraf haar uitspraken nuanceerde en zei dat ze het verkeerd had gezegd, doet niets af aan het beeld dat ze heeft geschapen.

Overigens waren niet alleen de uitspraken van de wethouder tenenkrommend, ook het gefilmde gesprek van een WMO consultent met een oudere inwoonster (en haar dochter) was ergerlijk. Er werden alleen maar moeilijke woorden gebruikt, gesproken werd over een cultuuromslag, en in plaats van een gesprek leek het vooral een commercial om de aanstaande bezuinigingen recht te praten. Zeg dan gewoon waar het op staat.

We kunnen niet in de toekomst kijken. De huidige plannen, in het bijzonder voor de huishoudelijke hulp, zijn onheilspellend. Laten we dan niet zoete broodjes gaan verkopen en er omheen gaan draaien. Of zeggen dat de bezuinigingen op de zorg enkel en alleen aan dit kabinet liggen. Het fors stijgend aantal zorgbehoevenden, met name ouderen, en de daarbij stijgende uitgaven voor de zorg vragen om actie. Het principe van bezuinigingen op de zorg is dan ook niet alleen een idee van de huidige coalitiepartijen, maar van nagenoeg alle partijen in de Tweede Kamer.

Als de gemeente fors minder geld krijgt van het rijk voor de zorg, kan de gemeente ook minder geld uitgeven. Natuurlijk kan een gemeente slimme combinaties (laten) maken en kritisch kijken naar de inzet vrijwilligers, of nog meer bezuinigen op fysieke projecten en investeringen, maar uiteindelijk betekent het linksom of rechtsom een beperking van het huidige aanbod aan zorg. Met die omstandigheden, hoe vervelend en onrechtvaardig soms ook, hebben wij te doen. Aan de gemeente is het de taak om na de zomer de kaders vast te stellen voor de wijze waarop we de zorg en ondersteuning de komende jaren willen organiseren. Ook de PvdA Enschede zal hier na de zomer veel aandacht aan besteden, mede in het licht van ons verkiezingsprogramma. Uitgangspunt is wat mij betreft, dat de zorg op een fatsoenlijke en betrokken manier uitgevoerd zal blijven worden. De (politieke) aandacht zal daarbij niet in de eerste plaats gericht zijn op de organisaties, maar op de vele mensen in Enschede die van zorg en ondersteuning afhankelijk zijn.

Verwarrende berichten over bezuinigingen zorg voor gemeente

Miljoenenkortingen voor Enschede. Overheidsbezuinigingen die ingrijpende gevolgen hebben voor onze stad. 12 Miljoen euro minder voor huishoudelijke hulpen en ruim 15 miljoen euro minder voor AWBZ-voorzieningen en de Jeugdzorg. En dan wordt ook nog gekort op het budget voor participatie. Zo schrijft dagblad Tubantia vandaag op de voorpagina en zo staat het uitgebreid beschreven in de brief die de gemeenteraad deze week heeft ontvangen. We hoeven er inderdaad niet om heen te draaien: dergelijke bezuinigingen zullen heftig en pijnlijk zijn. Ik begrijp dat in tijden van grote economische krimp en financiële achteruitgang ook de zorguitgaven mee moeten krimpen, omdat de vraag naar zorg ieder jaar zo hard stijgt dat jaarlijks een paar miljard bij moet worden geplust. Dat houden we natuurlijk niet eeuwig vol, dus moet er wel iets gebeuren.

De PvdA heeft in haar landelijk verkiezingsprogramma geschreven dat de gemeenten geheel verantwoordelijk zullen worden voor langdurige zorg en ondersteuning, gecombineerd met een uitbreiding van het aantal wijkverpleegkundigen, dat een coördinerende rol krijgt in de zorg dicht bij mensen. Gemeenten mogen vervolgens zelf bepalen hoe ze dit organiseren en hoe zorg kan worden aangepast aan de lokale situatie en behoefte. Eerlijk is eerlijk, ook in het verkiezingsprogramma van de PvdA wordt gekort: bij de persoonlijke verzorging 10% en bij de begeleiding 20%. Daarnaast betekent het scheiden van wonen en zorg dat in de toekomst meer mensen gebruik moeten maken van zorg in hun eigen (aanleun)woning, in plaats van een automatisch recht op een all inclusive verzorgings- of verpleeghuisplek. Ik vind daar iets voor te zeggen.

Waar is het dan toch bij misgegaan tijdens de formatie van het kabinet? Waar komt de afschaffing van de huishoudelijke hulp vandaan, zoals VVD, ChristenUnie en D66 in hun landelijke verkiezingsprogramma hebben staan, en vooral: hoe wordt dit straks daadwerkelijk opgepakt? Als er, zoals in het regeerakkoord staat, nog wel compensatie blijft voor mensen met een minimum inkomen, dan blijft 80% van de Enschedese ouderen er nog gewoon voor in aanmerking komen. Hetzelfde geldt voor de persoonlijke verzorging en begeleiding die, juist door door het combineren van werkzaamheden, best goedkoper uitgevoerd zou kunnen worden – niet qua salariskosten voor de medewerkers in de zorg, maar wel qua overhead, administratie en vastgoed van de huidige organisaties.

Ik snap daarom niet goed waar de bedragen in de krant en de brief precies vandaan komen. In het meegezonden spoorboekje staat nota bene dat pas in maart (en misschien nog wel later) de precieze plannen en uitwerkingen bekend worden gemaakt. Of weet het College meer dan wij? In ieder geval lijkt het mij verstandig om snel de juiste bedragen boven tafel te hebben en vooral goed te bedenken wat wij als gemeente belangrijk vinden voor de zorg. Want 15 miljoen euro minder voor zorg betekent dat er nog steeds 45 miljoen euro over blijft voor zorg in de gemeente. Geld dat niet meer door zorgkantoor Menzis rechtstreeks aan instellingen wordt overgeboekt, maar waar de gemeente opnieuw de verdeling voor mag en moet gaan bepalen. Een miljoenenbedrag waar veel zorg mee geleverd kan worden, mantelzorgers ondersteund en cliënten geholpen kunnen worden.

Volgens mij is dit de politieke discussie die wij dit jaar moeten gaan voeren met elkaar. Met elkaar, maar zeker ook met zorgorganisaties, medewerkers en cliënten. Intussen hopen we dat het kabinet zich ook bewust wordt van de gevolgen en de voorgenomen bezuinigingen in maart in ieder geval iets weet te verzachten.

Antwoorden wethouder roepen vragen op over bezuinigingsplannen zorginstellingen

Vorige week schreef ik in deze Nieuwsbrief over de hartenkreet van wethouder Patrick Welman die donkere wolken schetste voor de zorg en de huishoudelijke hulp in Enschede. De wethouder van Werk en Inkomen had in de krant laten optekenen dat driekwart van de huishoudelijke hulp zal verdwijnen en veel mensen hun baan per 1 januari 2014 kwijt zullen raken. Opmerkelijke uitspraken, die bovendien anders zijn dan de officiële mededelingen die het College enkele dagen daarvoor aan de gemeenteraad had gestuurd. Voor mij was het aanleiding in het vragenuurtje van de gemeenteraad op maandag 17 december aan de wethouder te vragen waarop hij zijn uitspraken baseerde en wat nu precies de visie van het College is op de toekomst van de huishoudelijke hulp in Enschede. Werkers en cliënten in de zorg zijn meer dan ooit gebaat bij duidelijkheid. Read the rest of this entry »

Werkers en cliënten in zorg niet gebaat bij donkere wolken, wel bij duidelijkheid

Sinds de presentatie van het regeerakkoord van VVD en PvdA is het onrustig in de zorg. Terecht dat het College, bij monde van zorgwethouder Ed Wallinga, eind november aan de bel trok met de waarschuwing dat de voorgenomen bezuinigingen dramatisch zijn voor Enschede. Terecht ook dat Enschede samen met 32 andere grote gemeenten pleit voor heroverweging van de bezuinigingen.

In dagblad Tubantia schetste wethouder Patrick Welman op donderdag 13 december donkere wolken voor de toekomst van de thuiszorg. De gigantische bezuinigingen op huishoudelijke zorg, begeleiding en persoonlijke verzorging en op het budget voor tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten zullen leiden tot dramatische gevolgen: duizenden mensen, vaak (al dan niet alleenstaande) moeders, die hun werk verliezen en mensen die voor hulp en verzorging moeten aankloppen bij familie, vrienden of buren. De wethouder stelt dat hulpbehoevende mensen die nu nog recht hebben op huishoudelijke hulp straks driekwart zelf moeten betalen. Bovendien zouden de medewerkers op 1 januari 2014 hun baan kwijtraken. Read the rest of this entry »

Mantelzorg: tandje erbij graag

Tijdens de bespreking van het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in mei van dit jaar heb ik namens de PvdA opmerkingen gemaakt over de toen nog vage plannen voor mantelzorgondersteuning. Weliswaar werd in het beleidsplan uitgebreid aandacht besteed aan het belang van aandacht voor mantelzorg, maar ‘hoe’ werd niet erg concreet gemaakt. Daarom wilden we duidelijk hebben wanneer die concrete plannen er zouden komen. Wethouder Ed Wallinga zegde toe dat wij direct na de zomer over de plannen zouden worden geïnformeerd, waarbij ook het gezamenlijk advies van de Senioren- en Gehandicaptenraad meegenomen zou worden. Dat is gebeurd.

Mantelzorg is al een paar jaar een taai onderwerp voor vrijwel de gehele gemeenteraad. Daarom wilden CDA raadslid Margriet Visser en ondergetekende nog voor de behandeling van de begroting, volgende week, het actieplan Mantelzorgondersteuning in de Stedelijke raadscommissie bespreken. Maandag 5 november stond het op de agenda. Het werd een moeizame discussie die uiteindelijk als een nachtkaars uit ging. De uitkomst was onbevredigend.

Read the rest of this entry »

Ontwikkelingen in de zorg: er komt veel op de gemeente af

In de eerste week van de vakantie werden wij negatief verrast door een zomerbrief van het College van B&W. Die ging over onder andere de landelijke ontwikkelingen in de zorg en over het scheiden van Wonen en Zorg. Ontwikkelingen die dreigend op ons af komen. Logisch dat het College zijn zorgen per brief met de gemeenteraad deelt. Zorgwekkend was echter dat geen concrete maatregelen genoemd werden. Ik schreef hier al over in de Nieuwsbrief van 20 augustus.

Op maandag 1 oktober werd de brief, op verzoek van de PvdA, behandeld in de Stedelijke raadscommissie. Dat gaf ons gelegenheid te vragen hoe het College denkt de maatregelen op te pakken.

Read the rest of this entry »

Beleidsplan Wmo: complimenten en kanttekeningen

Op maandag 21 mei vond in de Stedelijke raadscommissie de behandeling plaats van het nieuwe beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de periode 2013-2016. Er is de afgelopen maanden door ambtenaren, gemeenteraad en adviesorganen hard aan dit plan gewerkt. Het resultaat mag er zijn. Het plan is stevig, zit qua opbouw logisch en helder in elkaar, en is bijna volledig in lijn met de programmapunten uit ons verkiezingsprogramma. Read the rest of this entry »

Uitgangspunten Visie Meedoen naar Vermogen vastgesteld

Op dinsdag 8 mei werd in de gemeenteraad gestemd over de Visie Meedoen naar Vermogen. Een visie waarmee we de algemene uitgangspunten vaststellen van de drie zogenoemde decentralisaties vanuit het rijk naar de gemeenten (AWBZ, Wet Werken naar Vermogen en Jeugdzorg). Uitgangspunten die niet alleen van toepassing zijn op de afzonderlijke onderwerpen, maar ook op de samenhang daartussen. Op deze manier kan de gemeente bijvoorbeeld de onderwerpen ‘jeugdzorg’ en ‘arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking’ meer in samenhang organiseren. Dat scheelt niet alleen budget en professionals die zich daarmee bezig moeten houden, maar ook voor de persoon om wie het gaat is het veel effectiever en prettiger. Over de uitgangspunten zelf schreef ik al in de nieuwsbrief van 2 maart. Nadat het college het oorspronkelijke voorstel had aangepast aan de opmerkingen van onze fractie, konden we ons vinden in de uitgangspunten van de visie. En met ons nagenoeg de gehele gemeenteraad. Read the rest of this entry »

Kanttekeningen bij opmaat naar beleidsplan Wmo

Na een wat ‘rustige’ periode rond plannen over de zorg en welzijn, in het bijzonder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), is het de laatste weken druk geworden. Er zijn discussies in de Stedelijke raadscommissie en bijeenkomsten van gemeenten en belangenorganisaties.

Op maandag 26 maart bespraken we in de Stedelijke raadscommissie de inhoudelijke evaluatie van de huidige Wmo en de opmaat naar een nieuwe. De evaluatie ziet er nu goed uit en de plannen van de opmaat passen goed in de lijn die ik in de Nieuwsbrief van 2 maart al beschreef.  Read the rest of this entry »