Test
Nieuwe impulsen voor de Bothoven

Dinsdag 11 december had de vergadering van de stadsdeelcommissie Centrum een zeer gevarieerde agenda. Die bevatte onder meer de presentatie van een koersdocument voor de wijkprogramma’s binnen het stadsdeel Centrum, waarschuwingen van bewoners uit de Bothoven voor toenemende onveiligheid in hun buurt en een technische vaststelling van de grondexploitatie van het Muziekkwartier.

Read the rest of this entry »

Beleid ruimtelijke kwaliteit van de stad toekomstbestendig

Vorige week schreef ik al in de Nieuwsbrief dat de PvdA in principe akkoord kon gaan met het raadsvoorstel Kwaliteit voor Enschede over het ruimtelijk en welstandsbeleid van de gemeente. Wel zouden wij aandacht vragen voor oude bestemmingsplannen bij nieuw welstandsbeleid en daarover een motie indienen.

Deze motie inzicht in ruimte bij huidige bestemmingsplannen werd maandag 10 december uiteindelijk unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Een amendement van GroenLinks om een evaluatie in te voeren naar de effecten en resultaten van het nieuwe welstandsbeleid kon op onze steun rekenen. Ook dit amendement werd met brede steun aangenomen.

Daarmee is wat ons betreft het raadsvoorstel volledig en toekomstbestendig. We zien uit naar de eerste resultaten en effecten op de ruimtelijke kwaliteit van onze stad.

Aandacht voor oude bestemmingsplannen bij nieuw welstandsbeleid

Het afgelopen anderhalf jaar is in de gemeenteraad meerdere keren gesproken over het ruimtelijk en welstandsbeleid van de gemeente. In de Nieuwsbrief schreef ik hier al eerder over, de laatste keer op 12 oktober over de inbreng van de PvdA fractie bij de discussienota “Kwaliteit voor Enschede” in de Stedelijke raadscommissie.
Read the rest of this entry »

Mantelzorg: tandje erbij graag

Tijdens de bespreking van het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in mei van dit jaar heb ik namens de PvdA opmerkingen gemaakt over de toen nog vage plannen voor mantelzorgondersteuning. Weliswaar werd in het beleidsplan uitgebreid aandacht besteed aan het belang van aandacht voor mantelzorg, maar ‘hoe’ werd niet erg concreet gemaakt. Daarom wilden we duidelijk hebben wanneer die concrete plannen er zouden komen. Wethouder Ed Wallinga zegde toe dat wij direct na de zomer over de plannen zouden worden geïnformeerd, waarbij ook het gezamenlijk advies van de Senioren- en Gehandicaptenraad meegenomen zou worden. Dat is gebeurd.

Mantelzorg is al een paar jaar een taai onderwerp voor vrijwel de gehele gemeenteraad. Daarom wilden CDA raadslid Margriet Visser en ondergetekende nog voor de behandeling van de begroting, volgende week, het actieplan Mantelzorgondersteuning in de Stedelijke raadscommissie bespreken. Maandag 5 november stond het op de agenda. Het werd een moeizame discussie die uiteindelijk als een nachtkaars uit ging. De uitkomst was onbevredigend.

Read the rest of this entry »

Partijcongres over regeerakkoord was bijzondere dag

Op zaterdag 3 november reisde ik als congresafgevaardigde van de PvdA-afdeling Enschede af naar de Brabanthallen in Den Bosch, waar het PvdA congres plaatsvond met de stemming over deelname aan het regeerakkoord. Uit de goed bezochte ledenbijeenkomst op vrijdag 2 november in Forum had ik voldoende munitie mee gekregen om namens onze afdeling standpunten duidelijk te kunnen maken. Zo waren er veel opmerkingen over het maatschappelijk draagvlak van het regeerakkoord, lastenverzwaringen in het algemeen en met name de forse veranderingen en bezuinigingen in de zorg.
Read the rest of this entry »

Welstandsbeleid: waken over het gezicht van de stad

Het afgelopen anderhalf jaar hebben wij meerdere malen in de gemeenteraad gesproken over het welstandsbeleid en de welstandscommissie. Ook in de Nieuwsbrief heb ik daarover geschreven. Maandag 8 oktober werd deze gedachtewisseling afgerond met de bespreking van de discussienota “Kwaliteit voor Enschede” in de Stedelijke raadscommissie.
Read the rest of this entry »

Verhoging leges en de definitie van lastenverhoging

Door afname van het aantal vergunningen (voornamelijk veroorzaakt door de economische crisis) zijn forse tekorten ontstaan bij de gemeentelijke afdeling Vergunningen. Deze afdeling is financieel een gesloten vat: de kosten van vergunningverlening worden gefinancierd door de leges. Er moet dus bezuinigd worden op Vergunningen. Over dit bezuinigingsvoorstel werd maandag 1 oktober gediscussieerd in Stedelijke raadscommissie.

Read the rest of this entry »

Schriftelijke vragen over uitbreiding Zuivelhoeve

Al geruime tijd zijn plannen in voorbereiding voor uitbreiding van het bedrijfsgebouw van toetjesfabrikant de Zuivelhoeve in het Hengelose deel van Twekkelo, in landschappelijk waardevol gebied. Het bedrijf wil op de huidige locatie uitbreiden en niet nieuwbouwen op het nabijgelegen industrieterrein, omdat “de uitstraling van het landelijke onze toetjes doet verkopen”. Het betreft een substantiële uitbreiding, meer dan een verdubbeling van de huidige grootte. De nieuwbouw zal enigszins aan het oog worden onttrokken door de aanplant van bomen, maar is niettemin een ernstige ingreep in het gebied. Gevreesd wordt dat door toename van (vracht)verkeer omliggende buitenwegen, ook op Enschedees grondgebied, zwaarder belast zullen worden.

Read the rest of this entry »

Welstandsbeleid: waken over het gezicht van de stad

Het afgelopen anderhalf jaar hebben wij meerdere malen in de gemeenteraad gesproken over het welstandsbeleid en de welstandscommissie. Ook in de Nieuwsbrief heb ik daarover geschreven. Maandag 8 oktober werd deze gedachtewisseling afgerond met de bespreking van de discussienota “Kwaliteit voor Enschede” in de Stedelijke raadscommissie.

De discussienota verdient een compliment omdat die goed en logisch in elkaar zit, en bovenal goed aansluit bij de discussiepunten die leven in de stad. Zo beveelt het College aan om aanvullende beeldregie toe te passen voor met name het centrumgebied en de invalswegen; oftewel gebieden die ‘van stedelijk belang’ zijn. Daarbij wordt gekeken naar criteria zoals (inter-)nationaal bekende (landschaps-)architectuur, essentiële onderdelen in de stedenbouwkundige structuur of de cultuurhistorie van Enschede, en de drukke plekken in de stad. Ik denk dat dit goede criteria zijn om aandachtsgebieden vast te stellen voor ruimtelijke kwaliteit.
Read the rest of this entry »

Verhoging leges en de definitie van lastenverhoging

Door afname van het aantal vergunningen (voornamelijk veroorzaakt door de economische crisis) zijn forse tekorten ontstaan bij de gemeentelijke afdeling Vergunningen. Deze afdeling is financieel een gesloten vat: de kosten van vergunningverlening worden gefinancierd door de leges. Er moet dus bezuinigd worden op Vergunningen. Over dit bezuinigingsvoorstel werd maandag 1 oktober gediscussieerd in Stedelijke raadscommissie.

De belangrijkste bezuiniging betreft de apparaatskosten (personeelskosten). Inmiddels is al 25% van de oorspronkelijke capaciteit van 40 fte geschrapt en alle externe inhuur is stopgezet. Daarnaast wordt verwacht nog een miljoen te kunnen besparen door extra efficiencymaatregelen en een andere methodiek voor advieskosten.

Read the rest of this entry »